Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Bierzmowanie

I – Ustanowienie sakramentu bierzmowania -

Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu Pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie

w wieczerniku.

Dz 2,1-4: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,

w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.

II – Katechizm Kościoła Katolickiego na temat sakramentu bierzmowania –

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285).

Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy (KKK 1302).

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej (KKK 1303):

- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;

- udoskonala naszą więź z Kościołem;

- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia

i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem (KKK 1304).

"Charakter" sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a "bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku" (KKK 1305).

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania (KKK 1309).

III – Kodeks Prawa Kanonicznego na temat sakramentu bierzmowania –

Kan. 882 - Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władzę na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy.

Kan. 883 - Na mocy samego prawa władzę udzielania bierzmowania posiadają:

1° w granicach swego terytorium ci, którzy w prawie są zrównani z biskupem diecezjalnym;

2° w odniesieniu do danej osoba prezbiter, który - na mocy urzędu lub zlecenia biskupa diecezjalnego - udziela chrztu temu, kto przestał być dzieckiem albo osobę już ochrzczoną dopuszcza do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim;

3° w odniesieniu do osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci - proboszcz, a nawet każdy prezbiter.

Kan. 889 -

§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

IV – Sakrament bierzmowania w naszej parafii –

Sakrament bierzmowania w parafii udzielany jest w parafii raz w roku przez posługę księdza Biskupa diecezji kieleckiej;.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży gimnazjalnej obejmuje:

a) przygotowanie dalsze (klasy I, II, III):

- udział we Mszach św. dla młodzieży o godz. 10.00;

- udział w rekolekcjach parafialnych (adwentowych, wielkopostnych);

- udział w nabożeństwach związanych z danym okresem liturgicznym (gł.: różaniec, roraty, Droga Krzyżowa);

b) przygotowanie bliższe (klasy III):

- udział w cotygodniowych spotkaniach począwszy od okresu Adwentu;

- uczestnictwo w katechezach nt. sakramentu bierzmowania;

c) przygotowanie bezpośrednie (klasy II i III)

- zaliczenie pytań sprawdzających wiedzę katechizmową;

- ćwiczenia praktyczne wraz z przygotowaniem do Mszy Św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

DEKLARACJA KANDYDATA do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, którą składa na początku 3-letniego przygotowania do sakramentu

Ja, ......................................................................................... oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Króla w Kielcach.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuje się do wypełniania następujących warunków:

w każdą niedzielę i święto uczestniczyć we Mszy Świętej; regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty; sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał;

systematycznie brać udział w spotkaniach prowadzonych przez animatorów odpowiedzialnych za przygotowanie do Bierzmowania;

uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej, nabożeństwach majowych;

odpowiedzialnie i kulturalnie zachowywać się w kościele, na katechezie i na spotkaniach.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

..................................... ............................................................

data podpis kandydata

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne swojego dziecka, a przez to zobowiązujemy się wspierać je i współpracować z osobami prowadzącymi przygotowanie do Bierzmowania.