Modlitwa

jesus 753063 640

 

Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zała prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Skrzynka intencji

497px Pióro i kałamarz.svg

Odwiedziny

Liturgia dnia

Małżeństwo

Sakramentalny związek małżeński

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

I – Ustanowienie sakramentu małżeństwa -

Ustanowienie małżeństwa. Związek małżeński Pan Bóg ustanowił jeszcze w raju, gdy rzekł do pierwszych rodziców: ,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię". Jednak nakaz Boży wskutek zepsucia rodzaju ludzkiego przez grzech pierworodny poszedł w zapomnienie, a sam związek uległ spaczeniu w poligamii. Chrystus przywrócił mu pierwotną cechę (monogamii), podniósł go do godności Sakramentu, a tak uczynił związkiem nierozerwalnym. Stwierdza to św. Paweł, kiedy pisze: "Sakrament to wielki jest, a ja mówię: w Chrystusie i w Kościele" (Efez. 5, 32).

II – Katechizm Kościoła Katolickiego na temat sakramentu małżeństwa –

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601).

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy istotę równą mu istotę i bliską, jako "pomoc przychodzącą od Pana". "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem". Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (KKK 1605).

"Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności" (KKK 1638).

Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało". "Powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii przez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru". Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona i dopełniona przez jedność w Jezusie Chrystusie, udzieloną przez sakrament małżeństwa. Pogłębia się ona przez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii (KKK 1644).

Miłość małżeńska ze swej natury wymaga od małżonków nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała; nie może być "tymczasowa". "To głębokie zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i nieprzerwanej jedności ich współżycia" (KKK 1646).

"Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakoby szczytowe uwieńczenie" (KKK 1652).

III – Kodeks Prawa Kanonicznego na temat sakramentu małżeństwa –

Kan. 1055 -

§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056 -

Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 -

§ 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

§ 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

Kan. 1073 -

Przeszkoda zrywająca czyni osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa.

Kan. 1074 -

Przeszkodę uważa się za publiczną, jeśli może być udowodniona w zakresie zewnętrznym; poza tym jest tajna.

Kan. 1095 -

Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy:

1° są pozbawieni wystarczającego używania rozumu;

2° mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych;

3° z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.

Kan. 1134 -

Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty i wyłączny.

W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.

Kan. 1135 -

Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego.

Kan. 1136 -

Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne.

Kan. 1137 -

Za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego.

Kan. 1138 -

§ 1. Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych argumentów udowodni się co innego.

§ 2. Za dzieci prawego pochodzenia uważa się te, które się urodziły przynajmniej po 180 dniach od zawarcia małżeństwa albo w ciągu 300 dni od dnia rozwiązania życia małżeńskiego.

Kan. 1139 -

Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawność pochodzenia przez późniejsze małżeństwo rodziców ważne lub mniemane, albo przez reskrypt Stolicy Świętej.

Kan. 1140 -

Co do skutków kanonicznych, dzieci, które uzyskały prawność pochodzenia, są zrównane we wszystkim z dziećmi prawego pochodzenia, chyba że prawo wyraźnie co innego zastrzega.

IV – Sakrament małżeństwa w parafii –

Sakrament małżeństwa w naszej parafii sprawowany jest podczas Mszy św., (przeważnie w sobotę), której termin i godzina jest ustalona z narzeczonymi w kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

a) kurs przedmałżeński; (można go odbyć odpowiednio wcześniej)

b) katechezę przedmałżeńską i spotkania w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, której termin wyznaczany jest podczas spisywania potrzebnych formalności do zawarcia sakramentu.

V. Narzeczeni zainteresowani zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego wpierw ustalają i rezerwują datę ślubu w kościele. Następnie przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem, z zebranymi powyższymi dokumentami zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem spisania Protokółu przedślubnego i przygotowania zaświadczeń o zapowiedziach, które będą opublikowane w parafiach zainteresowanych.

W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej składają:

• metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem,

• świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),

• świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

• dowody osobiste obu małżonków,

• osoba owdowiała - akt zgonu małżonka,

• osoba, której małżeństwo zostało uznane za nieważne, orzeczenie Sądu Kościelnego,

• ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej(fotokopia),

• zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego,

• świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w parafii drugiej strony,

• personalia dwóch świadków ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

• trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),

• zaświadczenia o odbytej spowiedzi(obowiązują 2. spowiedzi przedślubne, pierwsza po spisaniu protokółu przedślubnego, druga przed dniem ślubu).

V - Formalności ślubne w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Do Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni udają się po zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. W celu uzyskania zaświadczenia kandydaci do małżeństwa muszą przedłożyć w USC następujące dokumenty:

• dowód osobisty,

• skrócony odpis aktu urodzenia,

• pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

• osoba rozwiedziona musi dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie,

• wdowa lub wdowiec dołącza akt zgonu małżonki lub małżonka,

• postanowienie (zgoda) sądu rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego - w przypadku osób niepełnoletnich.

Osoby zwracające się o wydanie zaświadczenia z USC muszą pamiętać, że jest ono ważne tylko 3 miesiące.